Δράση Γ4: Τηλεκπαίδευση. Επιμόρφωση «συνδέσμων» 2012-13

 

Στο πλαίσιο του Έργου και συγκεκριμένα της Δράσης Γ4 («Τηλεκπαίδευση») πραγματοποιήθηκε το 2012-13 ένα σεμινάριο επιμόρφωσης «συνδέσμων», δηλαδή εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές  στις κατά τόπους σχολικές μονάδες/ κοινότητες διαμονής τους, αλλά και οι οποίοι θα μελετούσαν σε βάθος το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης και θα παρείχαν ανατροφοδότηση στους δημιουργούς του (συνδιαμόρφωση του Περιβάλλοντος’’).

 

Σκοπός των σεμιναρίων

Βασικός σκοπός της προτεινόμενης διαδικασίας  ήταν:

Α. να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον

Β.  να προτείνουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις,  αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους από την διδακτική πράξη, στο πλαίσιο της τελικής συνδιαμόρφωσής του.

 

Α. Επιμόρφωση «συνδέσμων» στην Κρήτη (9 - 14 Ιουλίου 2012)

 

Στην αρχική φάση οργανώθηκε δια ζώσης σεμινάριο επιμόρφωσης για 34 «συνδέσμους» (16 άνδρες και 18 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, συνολικής διάρκειας μίας εβδομάδας (9-14 Ιουλίου 2012). Οι «σύνδεσμοι» προέρχονταν από τις εξής χώρες:Αυστραλία (8), Γερμανία (7), Μ. Βρετανία (2), Βέλγιο (1), Η.Π.Α (5), Καναδάς (6), Παρευξείνιες χώρες (2), Αργεντινή (1) και Ν. Αφρική (2). Το σεμινάριο περιελάμβανε 22 διδακτικές ώρες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνδέσμων στα ακόλουθα θέματα:

  1. Ενημέρωση σχετικά με τη μέχρι τώρα διαμόρφωση της Πλατφόρμας και του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος.
  2. Παρουσίαση και επεξεργασία πιλοτικών ενοτήτων:

α. στο περιβάλλον για τη διδασκαλία της Ιστορίας

β. στο περιβάλλον για το επίπεδο Α1 και το επίπεδο Β2

3. Παρουσίαση του περιβάλλοντος Κοινοτήτων Μάθησης.

4. Παιδαγωγικές Διαστάσεις της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης.

5. Προγραμματισμός της περαιτέρω δράσης των Συνδέσμων.

 

Στο περιεχόμενο του Σεμιναρίου περιλαμβάνεται επίσης και η παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου «Ηλεκτρονική μάθηση στην Ελληνική Διασπορά» διάρκειας 15 ωρών, το οποίο υλοποιήθηκε στις 13 & 14 Ιουλίου 2012.

 

Β. Τηλεκπαίδευση συνδέσμων

 

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους, αλλά και άλλοι που ενεπλάκησαν από το φθινόπωρο του 2012, συνέχισαν την επιμόρφωσή τους και τη συμμετοχή τους στη συνδιαμόρφωση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω τηλεκπαίδευσης (συνδυασμός συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις και ατομικής εργασίας/ μελέτης).

Η επιμόρφωση διήρκεσε μέχρι τον Ιούνιο 2013 και περιλάμβανε δύο κύκλους. Στον πρώτο οι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν με το Περιβάλλον ως «μαθητές», ενώ στον δεύτερο ως «εκπαιδευτικοί». Ανάμεσα στις τηλεδιασκέψεις, κλήθηκαν να αποστείλουν λεπτομερή και εκτενή ερωτηματολόγια πάνω στα διάφορα στοιχεία του Περιβάλλοντος, καταθέτοντας τις απόψεις τους. Στις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με μέλη των Ομάδων Παιδαγωγικού Σχεδιασμού και Ομάδων Περιεχομένου οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν το Περιβάλλον αλλά και να συζητήσουν με τους δημιουργούς του. Τέλος, κλήθηκαν να εφαρμόσουν στην τάξη τους προτεινόμενα παιδαγωγικά σενάρια και να δώσουν δικές τους προτάσεις για την παιδαγωγική αξιοποίηση του Περιβάλλοντος.

 

Δράση Γ4: Τηλεκπαίδευση. Επιμόρφωση «συνδέσμων» 2014

 

Στο πλαίσιο του Έργου πραγματοποιείται το 2014 ένα δεύτερο σεμινάριο επιμόρφωσης «συνδέσμων», δηλαδή εκπαιδευτικών που θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στις κατά τόπους σχολικές μονάδες/ κοινότητες διαμονής τους, αλλά και οι οποίοι μελετούν σε βάθος το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης και μας παρέχουν ανατροφοδότηση (‘’συνδιαμόρφωση του Περιβάλλοντος’’).

 

Σκοπός των σεμιναρίων

Βασικός σκοπός της προτεινόμενης διαδικασίας  είναι:

Α. να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον

Β.  να προτείνουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις,  αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους από την διδακτική πράξη, στο πλαίσιο της τελικής συνδιαμόρφωσής του.

 

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα βασικά στοιχεία του Περιβάλλοντος (επίπεδα Γλώσσας, Ιστορία και Πολιτισμός, Κοινότητες Μάθησης, κ.α.) και ενδιάμεσα τα μελετούν και στέλνουν παρατηρήσεις και σχόλια. Στη συνέχεια καλούνται να εφαρμόσουν στην τάξη ένα παιδαγωγικό σενάριο, αλλά και να στείλουν ένα δικό τους πάνω σε κάποια εφαρμογή του Περιβάλλοντος.