ΔΡΑΣΗ Β2: Επιμορφωτικά σεμινάρια στο Ρέθυμνο (2011-13)

 

1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ (2-17 Απριλίου 2011)

 

Στo πλαίσιο του έργου  οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 30 ομογενείς εκπαιδευτικούς (5 άνδρες και 25 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων. Το «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών» πραγματοποιήθηκε από 2 Απριλίου έως 17 Απριλίου 2011. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τις εξής χώρες: είκοσι τρεις (23) από Αυστραλία, πέντε (5) από Αφρική και δύο (2) από Λ. Αμερική.

Το σεμινάριο περιλάμβανε 65 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης  και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και 14 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Έμφαση δόθηκε στα εξής:

 

1. Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

2. Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.

3. Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

4. Ενημέρωση των επιμορφούμενων για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.

 

 

2) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ (2-17 Ιουλίου 2011)

 

Στo πλαίσιο του έργου οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 30 ομογενείς εκπαιδευτικούς (4 άνδρες και 26 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων. Το «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών» πραγματοποιήθηκε από 2 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2011. Οι  εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τις εξής χώρες: δεκαπέντε (15) από Η.Π.Α, εφτά (7) από Καναδά, δύο (2) από Γερμανία, τέσσερις (4) από Μ. Βρετανία, ένας (1) από Τουρκία και ένας (1) από Ρωσία.

Το σεμινάριο περιελάμβανε 72 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης  και του πολιτισμού, καθώς και 14 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Έμφαση δόθηκε στα εξής:

 

1. Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

2. Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.

3. Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

4. Ενημέρωση των επιμορφούμενων για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.

 

Στο περιεχόμενο του Σεμιναρίου περιλαμβάνεται επίσης και η παρακολούθηση των εργασιών της «Διημερίδας για την Ηλεκτρονική μάθηση» διάρκειας 18 ωρών, η οποία υλοποιήθηκε στις 8 & 9 Ιουλίου 2011 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

 

3) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ  (7- 22 Ιανουαρίου 2012)

 

Στo πλαίσιο του έργου οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 29 ομογενείς εκπαιδευτικούς (6 άνδρες και 23 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων. Το «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών» πραγματοποιήθηκε από 7 έως 22 Ιανουαρίου 2012. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τις εξής χώρες: Αυστραλία (21 εκπ/κοί), Ν. Αφρική (4 εκπ/κοί) και Λ. Αμερική (4 εκπ/κοί).

Το σεμινάριο Επιμόρφωσης περιλάμβανε 67 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης  και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και 14 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Έμφαση δόθηκε στα εξής:

 

1. Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

2. Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.

3. Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

4. Ενημέρωση των επιμορφούμενων για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.

 

 

4) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ (2-14 Ιουλίου 2012)

 

Στo πλαίσιο του έργου οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 30 ομογενείς εκπαιδευτικούς (5 άνδρες και 25 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων. Το «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών» πραγματοποιήθηκε από 2 έως 14 Ιουλίου 2012. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τις εξής χώρες: Γερμανία (5 εκπ/κοί), Η.Π.Α (13 εκπ/κοί, Μ. Βρετανία (2 εκπ/κοί),  Καναδάς (8 εκπ/κοί), Τουρκία (1 εκπ/κός) και Σουηδία (1 εκπ/κός).

Το Σεμινάριο Επιμόρφωσης περιλάμβανε 49 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης  και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και 10 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Έμφαση δόθηκε στα εξής:

1.    Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

2.    Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.

3.    Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

4.    Ενημέρωση για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.

Στο περιεχόμενο του Σεμιναρίου περιλαμβάνεται επίσης και η παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου «Ηλεκτρονική μάθηση στην Ελληνική Διασπορά» διάρκειας 15 ωρών, το οποίο υλοποιήθηκε στις 13 & 14 Ιουλίου 2012.

 

5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ  (7- 18 Ιανουαρίου 2013)

 

 

Στo πλαίσιο του έργου οργανώθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης για 27 ομογενείς εκπαιδευτικούς (11 άνδρες και 16 γυναίκες) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, διάρκειας περίπου 2 εβδομάδων. Το  «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών»  πραγματοποιήθηκε από 7 έως 18 Ιανουαρίου 2013. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν τις εξής χώρες: 22 από Αυστραλία, 4 από Νότια Αφρική και ένας από Μοζαμβίκη.

 

Το σεμινάριο Επιμόρφωσης περιλάμβανε 60 διδακτικές ώρες για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης και Ξένης και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και 10 ώρες για βιωματική μάθηση, μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους.  Έμφαση δόθηκε στα εξής:

1.    Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

2.    Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.

3.    Εξοικείωση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και  Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.

4.    Ενημέρωση για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική μάθηση.