Πίνακας 2: Θεματικοί άξονες, δράσεις και υποδράσεις της πράξης

 

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση βάσει της προκήρυξης

ΑΞΟΝΑΣ Α: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και Προγράμματα Σπουδών (δράση 4, σύμφωνα με την προκήρυξη)

δράση 4

Α1 Αναμόρφωση και έκδοση του ήδη παραχθέντος εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

δράση 4

 

 

Α2 Παραγωγή νέου αναγκαίου υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

δράση 4

 

 

Α3 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

δράση 4

A3α Α1 ΚΕΠΑ (α, β διαδρομή)

 

A3β Α2 ΚΕΠΑ (α, β διαδρομή)

 

A3γ B1 ΚΕΠΑ

 

A3δ B2 ΚΕΠΑ

 

A3ε Υλικό για μυθολογία (Μυθοχώρα)

 

A3στ Υλικό για Ιστορία Πολιτισμό (Ιστοριοδρομίες)

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ Β: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών- συμβατική και εξ αποστάσεως (δράση 6, και εν μέρει δράση 5, σύμφωνα με την προκήρυξη)

Β1 Επιμόρφωση αποσπώμενων εκπαιδευτικών

δράση 6

 

 

Β2 Επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών

δράση 6

 

 

Β4 Τηλεπιμόρφωση

δράση 6

 

 

ΑΞΟΝΑΣ Γ: Υποδομές και μεθοδολογία ηλεκτρονικής μάθησης(e-learning) (δράσεις 1, 2, 3 και 5, σύμφωνα με την προκήρυξη)

 

Γ1 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του πλαισίου της ελληνόγλωσσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη διασπορά (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

δράση 1

Γ1α Οργανωτικός σχεδιασμός

 

Γ1β Παιδαγωγικός σχεδιασμός

 

Γ1γ Τεχνολογικός σχεδιασμός

 

 

 

Γ2 Συγκρότηση και λειτουργία κοινοτήτων μάθησης

δράση 2

Γ2α Συγκρότηση και λειτουργία κοινοτήτων

 

Γ2β Επισκέψεις και ανταλλαγές μαθητών

 

 

 

 

 

Γ3 Πλαίσιο σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/επιμόρφωσης

δράση 3

Γ3α Βάση δεδομένων του υλικού

 

Γ3β Περιβάλλον εκπαιδευτικού

 

Γ3γ Περιβάλλον μαθητή

 

 

 

Γ4 Τηλεκπαίδευση

 

Γ4α Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής για την επιμόρφωση των χρηστών Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω τηλεκπαίδευσης

 

δράση 5

Γ4β Τηλεκπαίδευση εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική/ διδακτική αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης

δράση 5

 

 

ΑΞΟΝΑΣ Δ: Δημοσιότητα και Αξιολόγηση της Πράξης (Έργου) (δράσεις 7 και 8, σύμφωνα με την προκήρυξη)

Δ1 Δημοσιότητα της Πράξης

δράση 7

 

 

Δ2 Αξιολόγηση της Πράξης

δράση 8