Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. - Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 50, Γάλλος Ρεθύμνου

 

Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» (1997-2008)

Το έργο «Παιδεία Ομογενών» χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), σε τέσσερις φάσεις, κατά το χρονικό διάστημα 1997-2008. Υλοποιήθηκε από το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχευε στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό μέσω τεσσάρων αξόνων δράσης που αφορούσαν:

α) την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού,

β) την επιμόρφωση των αποσπώμενων και των ομογενών εκπαιδευτικών,

γ) την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/-τριες και

δ) τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και βάσεων δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος