Η Ελληνική ως Γ2 σε ταχύρρυθμα τμήματα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σειρά υλικού: Ελληνικά με την παρέα μου και Ελληνικά από κοντά
Ομάδα: στόχος: 2η: Ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική (ψευδοαρχάριοι).
3η: Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και με ελάχιστες ή «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις.
Ηλικία μαθητών: 12 – 16 ετών
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια
Μορφή εκπαίδευσης: Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, απογευματινά, Σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με ελληνόγλωσσους ή και αλλόγλωσσους μαθητές.
Διάρκεια σπουδών: 3 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως
Χώρα διαμονής : Όλες
Επίπεδα υλικού:

Τρία (3)
1οεπίπεδο: Επικοινωνιακά αναγκαίο και γραμματικά βασικό.
2οεπίπεδο: Επικοινωνιακά κατάλληλο και γραμματικά επαρκές.
3οεπίπεδο: Γλωσσικά ακριβές.