Ε.Υ.elearning,ΚΕΠΑ

Πίνακας 1.4: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σειρά υλικού:α) Εμείς και οι Άλλοι
β) Από τη Ζωή των Ελλήνων της Διασποράς
Ομάδα – στόχος: Όλες
Ηλικία μαθητών: 6 – 16 ετών
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
Μορφή εκπαίδευσης: Όλες
Διάρκεια σπουδών: 9 έτη x 3 ώρες εβδομαδιαίως
Χώρα διαμονής: Όλες
Επίπεδα υλικού: Τέσσερα (4)
1ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 1η και 2α τάξη.
Το άτομο και η οικογένειά του (οικο - ιστορία).
2ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 3η και 4η τάξη.
Το άτομο, η οικογένεια και ο περίγυρός του (τοπο-ιστορία).
3ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 5η και 6η τάξη.
Χώρα προέλευσης και παροικίες (κοινωνιο- και εθνο-ιστορία).
4ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 7η - 9η / 10η τάξη.
Ελληνική και παροικιακή ιστορία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο (εθνο- και κοσμο-ιστορία).

 

Αντιστοίχιση

 

Από γλωσσοεκπαιδευτικής πλευράς τα επίπεδα του ιστορικοπολιτιστικού υλικού εν δυνάμει αντιστοιχούν προς τα επίπεδα του γλωσσικού υλικού του προγράμματος Παιδεία Ομογενών, όπως αυτά αντιστοιχήθηκαν με τα επίπεδα του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς» και του «Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας».