Ε.Υ.elearning,ΚΕΠΑ

Πίνακας 1.2: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε Ταχύρρυθμα Τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σειρά υλικού:Ελληνικά με την παρέα μου Ι, ΙΙ και Ελληνικά από κοντά
Ομάδα-στόχος: 2η: Ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική.
Ηλικία μαθητών: 12 – 16 ετών
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια
Μορφή εκπαίδευσης: Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, απογευματινά, Σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με ελληνόγλωσσους ή και αλλόγλωσσους μαθητές.
Διάρκεια σπουδών: 3 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως
Χώρα διαμονής: Όλες
Επίπεδα υλικού: Τρία (3)
1ο επίπεδο: Επικοινωνιακά αναγκαίο και γραμματικά βασικό.
2ο επίπεδο: Επικοινωνιακά κατάλληλο και γραμματικά επαρκές.
3ο επίπεδο: Γλωσσικά ακριβές.

 

Αντιστοίχιση

 

ΤίτλοςΑντιστοίχιση σε επίπεδο ΚΕΠΑ
Ελληνικά με την παρέα μου Ι Α2
Ελληνικά με την παρέα μου Ι, ΙΙ Β1 και εν μέρει Β2
Ελληνικά από κοντά συμπληρώνει το επίπεδο Β2
αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1