Ε.Υ.elearning,ΚΕΠΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Οι εκπαιδευτικοί μάς ρωτούν συχνά:

«Μπορώ να χρησιμοποιήσω το υλικό του προγράμματος ‘Παιδεία Ομογενών’ για να προετοιμάσω τους μαθητές μου για τις εξετάσεις του «Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας;» Και αν ναι, ποιο υλικό αντιστοιχεί σε ποιο επίπεδο γλωσσομάθειας;»

Η απάντηση είναι, ΝΑΙ!

Η αντιστοιχία μεταξύ των Προγραμμάτων Σπουδών και του Εκπαιδευτικού Υλικού του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών», από τη μια, με τα επίπεδα του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς» (ΚΕΠΑ) και του «Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας», από την άλλη, ορίστηκε από μια ομάδα ειδικών επιστημόνων (Γλωσσολόγων και Παιδαγωγών) σε μια «Συνάντηση Εργασίας» στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (28-30 Ιουνίου 2010 στη Θεσσαλονίκη) και έχει ως ακολούθως:

 

Προγράμματα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Υλικό του Προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» σε αντιστοίχιση με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς» (ΚΕΠΑ)

Πίνακας 1: Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά (ΦΕΚ 807/ 4 Ιουλίου 2006)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

1.1Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σειρά υλικού: Πράγματα και Γράμματα


1.2Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε Ταχύρρυθμα Τμήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σειρά υλικού: Ελληνικά με την παρέα μου

2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σειρά υλικού: Μαργαρίτα

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σειρά υλικού: α) Εμείς και οι Άλλοι και β) Από τη Ζωή των Ελλήνων της Διασποράς

Στον πίνακα 1 απεικονίζεται η συνολική δομή των Προγραμμάτων Σπουδών και κατονομάζονται οι σειρές του εκπαιδευτικού υλικού που συγγράφτηκαν για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών. Οι πίνακες 1.1 έως 1.4 αποτελούν εξειδίκευση του πίνακα 1.

Παρατήρηση:
Κάθε μια από αυτές τις σειρές εκπαιδευτικού υλικού στηρίζεται σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και νομιμοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, με βάση το ΦΕΚ 807/4 Ιουλίου 2006.