Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Αυστραλία

 

 Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Αυστραλία

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία: Η σημερινή κατάσταση της Ελληνικής (σελ. 249)

 

Η μελέτη αναφέρεται στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στη σημερινή κατάσταση της Ελληνικής και επιχειρεί ταυτόχρονα μια διαχρονική και συγχρονική ανάλυση του συγκείμενου δίδοντας έμφαση στην ιστορική εξέλιξη των παροικιών, στις μορφές και στους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης