Ελληνικά Σχολεία και Τμήματα Μητρικής Γλώσσας στη Γερμανία: (1986-1999)

 

 

 Ελληνικά Σχολεία και Τμήματα Μητρικής Γλώσσας στη Γερμανία: (1986-1999)

Ελληνικά Σχολεία και Τμήματα Μητρικής Γλώσσας στη Γερμανία (1986-1999) (σελ. 96)

Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται στη λειτουργία των ελληνικών Σχολείων και των ΤΜΓ που λειτουργούν στο κρατίδιο της Βόρεια Ρηνανίας Βεσφαλίας της Γερμανίας. Πρόκειται για μια εμπειρική έρευνα, η πρώτη φάση της οποίας πραγματοποιήθηκε στο 1986, ενώ η δεύτερη το 1998.