Σχέδιο Ίδρυσης Δίγλωσσων Σχολείων στη Γερμανία

 

 Σχέδιο Ίδρυσης Δίγλωσσων Σχολείων στη Γερμανία

Σχέδιο ίδρυσης δίγλωσσων σχολείων στη Γερμανία (σελ. 95)

 

Στο συγκεκριμένο φυλλάδιο εμπεριέχονται θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, καθώς και δεδομένα από τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα και στην περίπτωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία.