Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια: το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ

 

 Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια: το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ

Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών σε ελληνικά Πανεπιστήμια: Το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ (σελ. 256)

 

Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της επιμόρφωσης (μέσα από τη συλλογή, ταξινόμηση, ανάλυση και ερμηνεία του σχετικού εμπειρικού υλικού) που έχουν λάβει ομογενείς εκπαιδευτικοί σε ελληνικά Πανεπιστήμια κατά την δεκαετία του 1990-2000, ενώ ταυτόχρονα ερευνά τους διάφορους τύπους (τυπολογίες) ομογενών εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Μέσα από την καταγραφή και ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών των ομογενών εκπαιδευτικών επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αν και κατά πόσο τα ελληνικά Πανεπιστήμια ανταποκρίνονται σε αυτές τις επιμορφωτικές τους ανάγκες.