Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. ΕΠΙΠΕΔΑ Ι-ΙΙΙ

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. ΕΠΙΠΕΔΑ Ι-ΙΙΙ

Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας - Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. ΕΠΙΠΕΔΑ Ι-ΙΙΙ

Τα Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας για την Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα βασίζονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών και στοχεύουν στη διαπίστωση της ελληνομάθειας και στην κατάταξη των μαθητών στο αντίστοιχο επίπεδο.