Πρακτικά Α' Συνάντησης Εργασίας: Ρέθυμνο 27 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 1997

 Πρακτικά Α' Συνάντησης Εργασίας: Ρέθυμνο 27 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 1997

Πρακτικά Α’ Συνάντησης Εργασίας

Ρέθυμνο 27 Ιουνίου-2 Ιουλίου 1997 (σελ. 467)

O τόμος περιέχει τα πρακτικά της Α’ Επιτελικής Συνάντησης Εργασίας, στην οποία συζητήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και σχεδιάστηκαν οι δράσεις και υποδράσεις του έργου για την περίοδο 1997-2000.