Γενική Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο Παιδεία Ομογενών χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), σε τέσσερις φάσεις, κατά το χρονικό διάστημα 1997-2008, και υλοποιήθηκε από το «Εργαστήριο Μεταναστευτικών και Διαπολιτισμικών Μελετών» (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το έργο στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό - και ειδικότερα στην ελληνική διασπορά-μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε ομοεθνείς μαθητές, αλλά και σε αλλοεθνείς που μαθαίνουν την Ελληνική και γίνονται κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού, και με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας κοινωνικο-πολιτισμικής ταυτότητας που θα συνάδει με τις συνθήκες κοινωνικοποίησης των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται

 • α) η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού,
 • β) η επιμόρφωση των αποσπώμενων και των ομογενών εκπαιδευτικών,
 • γ) η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και
 • δ) η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και βάσεων δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο.

Το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η υλοποίηση του έργου είναι εκείνο του άρθρου 108 του Συντάγματος (2001), του Νόμου 2413/96 (ΦΕΚ 124/17-6-1996) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς και υπάρχουσες διακρατικές συμβάσεις μεταξύ Ελλάδας και των χωρών διαμονής.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου δομείται σε τρία μέρη ή δράσεις, καθένα από τα οποία φέρει, για επικοινωνιακούς λόγους, ένα όνομα. Συγκεκριμένα το πρώτο μέρος (δράση) φέρει το όνομα ΑΘΗΝΑ, το δεύτερο το όνομα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και το τρίτο ΕΡΜΗΣ. Τέλος, υπάρχουν τρεις Οριζόντιες Υποδράσεις που υποστηρίζουν το συνολικό έργο (βλ. πίνακα 1).

Πίνακας 1: Συνοπτικός πίνακας δράσεων(μερών) του έργου

α/α Τίτλος δράσης
I ΑΘΗΝΑ (Α): Προγράμματα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Υλικό
II ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(Π): Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μαθητών
III ΕΡΜΗΣ (Ε):
 • Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα και Υπηρεσίες
 • Τηλεκπαίδευσης
IV ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ (ΟΥ)

Η πρώτη δράση (ΑΘΗΝΑ) έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση Προγραμμάτων Σπουδών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για τη διδασκαλία:

 • α) της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • β) της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) σε Ταχύρρυθμα Τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • γ) της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΕΞΓ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
 • δ) Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Βλέπε τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών

Υπογραμμίζεται ότι η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται σε ομάδες-στόχους και στην ελληνομάθειά τους και υλοποιείται ανά επίπεδα, στα οποία αντιστοιχούν κατά προσέγγιση οι ακόλουθες τάξεις και ηλικίες μαθητών:

 • 1ο επίπεδο: Τάξεις προδημοτική έως δευτέρα
 • 2ο επίπεδο: Τάξεις τρίτη και τετάρτη
 • 3ο επίπεδο: Τάξεις πέμπτη και έκτη
 • 4ο επίπεδο: Τάξεις έβδομη έως ένατη
 • 5ο επίπεδο: Τάξεις δέκατη έως δωδέκατη

Η δεύτερη δράση (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) αναφέρεται στην επιμόρφωση των αποσπώμενων και των ομογενών εκπαιδευτικών και στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών-μορφωτικών προγραμμάτων για ομογενείς μαθητές.

Η τρίτη δράση (ΕΡΜΗΣ) έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία Βάσεων Δεδομένων και Δικτύων Επικοινωνίας και τη δημιουργία Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης, μέσω του διαδικτύου.

Επίσης, προβλέπονται τρεις (3) Οριζόντιες Υποδράσεις οι οποίες διαπερνούν τις τρεις δράσεις και υποστηρίζουν την ομαλή εξέλιξη και υλοποίηση του συνολικού έργου, αναφέρονται δε σε επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια, εκθέσεις και στην προβολή/δημοσιότητα του έργου. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στις ενότητες "Μελέτες" και "Εκδηλώσεις και Διαγωνισμοί".

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο οργανώθηκε και στηρίζεται σε δύο πυλώνες, στην Ελλάδα (Κέντρο) και στη Διασπορά, η σχέση των οποίων θεωρείται αμφίδρομη και ισότιμη. Λογική συνέπεια αυτής της αρχής είναι η συγκρότηση μικτών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε), όπως αυτές αποτυπώνονται στο οργανόγραμμα του έργου.

 

Σχήμα 1: Οργανόγραμμα του Έργου

Περιγραφή και Οργάνωση του Έργου