Μονάδα Παραγωγής Υλικού (Μ.Π.Υ.)


         Στα πλαίσια αυτής της μονάδας, παράγεται εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, είτε σε Ομογενείς μαθητές στο εξωτερικό, είτε σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα. Στην αποστολή αυτής της μονάδας, εντάσσεται επίσης και η παραγωγή διαπολιτισμικού υλικού για χρήση σε τάξεις με πολιτισμικά μεικτούς μαθητικούς πληθυσμούς.