Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Διαπολιτισμική προσέγγιση

Δαμανάκης Μιχάλης
Σειρά: Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
Αθήνα: Gutenberg, 1996


Ο παρών τόμος είναι προϊόν ενός επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και στόχευε από τη μια στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα και από την άλλη σε μια πρώτη διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάστασης αυτών των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Στον παρόντα τόμο, παρουσιάζονται τόσο οι σχετικές θεωρητικές αναλύσεις, όσο και τα αποτελέσματα του προαναφερθέντος επιμορφωτικού προγράμματος.