Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δαμανάκης Μ, Σκούρτου Ε. Ζητήματα Ορολογίας σχετικά με τη διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση
Στο: Βάμβουκας, Μ., Χατζηδάκη, Α. (επιμ.) (2001) Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας: πρακτικά συνεδρίου, Ρέθυμνο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 6-8 Οκτωβρίου 2000, τ. Β', Ατραπός, Αθήνα (σσ.88-98)
Ζητήματα_ορολογίας.pdf    285.85 KBΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr