Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3179 και τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και υγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συγκροτήσει Ομάδες Εργασίας για την υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων Α- Η,υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ ειδικών επί του εκάστοτε αντικειμένου.
Προς το σκοπό αυτό καλεί όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου, σε μια από τις παρακάτω δραστηριότητες, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρομενους.
Δείτε το συννημένο αρχείο για το αντικείμενο του έργου, τα προσόντα και τον αριθμό των συνεργατών κάθε Ομάδας.
prosklisi_ekdilosis_2011.pdf    251.27 KB