Οργάνωση Έργου

Οι θεσμοί και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο έργο, καθώς και οι τομείς ευθύνης τους φαίνονται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΣΠΑ