Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Γενική Περιγραφή
Το πρόγραμμα «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά», χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για το χρονικό διάστημα 2011-2013.
Το πρόγραμμα στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού τόσο σε μαθητές ελληνικής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό και φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε αλλόφωνους μαθητές που επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού και να μάθουν την ελληνική γλώσσα. 
Οι παραπάνω στόχοι προωθούνται μέσα από:
την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση και τηλεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη μεθόδου ηλεκτρονικής μάθησης, και της συγκρότησης Κοινοτήτων Μάθησης.
Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων του έργου θα είναι ομογενείς και αλλογενείς μαθητές και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Πίνακας 2: Θεματικοί άξονες, δράσεις, υποδράσεις και χρονοδιαγράμματα της πράξης
ΑΞΟΝΕΣ  ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Δράση βάσει της
προκήρυξης
Έτος 2011
Έτος 2012
Έτος 2013
¶ξονας Α': Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και Προγράμματα Σπουδών
(δράση 4, σύμφωνα με την προκήρυξη)
δράση 4
Α1
Αναμόρφωση και έκδοση του ήδη παραχθέντος εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
δράση 4


Α2
Παραγωγή νέου αναγκαίου υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
δράση 4


Α3
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
δράση 4
Α3α Α1 ΚΕΠΑ


Α3β Α2 ΚΕΠΑ

Α3γ Β1 ΚΕΠΑ

Α3δ Β2 ΚΕΠΑ

Α3ε Υλικό για μυθολογία (Μυθοχώρα)


Α3στ Υλικό για πολιτισμό (Ιστοριοδρομίες)
¶ξονας Β': Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - συμβατική και εξ αποστάσεως
(δράση 6 και εν μέρει δράση 5, σύμφωνα με την προκήρυξη)


Β1

Επιμόρφωση αποσπώμενων εκπαιδευτικών
δράση 6


Β2
Επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών δράση 6


Β3
Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών από Αυστραλία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Νότιας Αυστραλίας και το Finders University
δράση 6


Β4
Τηλεπιμόρφωση
δράση 5¶ξονας Γ': Υποδομές και μεθοδολογία ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)
(δράσεις 1,2,3 και 5, σύμφωνα με την προκήρυξη)

Γ1
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του πλαισίου της ελληνόγλωσσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη διασπορά (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
δράση 1

Γ1α. Οργανωτικός σχεδιασμός


Γ1β. Παιδαγωγικός σχεδιασμός

Γ1α. Τεχνολογικός σχεδιασμόςΓ2
Συγρότηση και λειτουργία κοινοτήτων μάθησης
δράση 2

Γ2α. Συγκρότηση και λειτουργία κοινοτήτων


Γ2β. Επισκέψεις και ανταλλαγές μαθητών
Γ3
Πλαίσιο σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης / επιμόρφωσης
δράση 3

Γ3α. Βάση δεδομένων του υλικού


Γ3β. Περιβάλλον εκπαιδευτικού


Γ3γ. Περιβάλλον μαθητή
Γ4
Τηλεπιμόρφωση μαθητών / εκπαιδευτικών / γονιών της διασποράς στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
δράση 5¶ξονας Δ': Δημοσιότητα και αξιολόγηση της Πράξης (Έργου)
(δράσεις 7 και 8, σύμφωνα με την προκήρυξη)

Δ1
Δημοσιότητα της Πράξης
δράση 7Δ2
Αξιολόγηση της Πράξης
δράση 8


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
1.
Εκτέλεση με ίδια μέσα στον Πανεπιστήμιο Κρήτης
αυτεπιστασία
2.
Επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών στο ΑΠ Θεσσαλονίκης
αυτεπιστασία
3.
Ανάπτυξη συμπληρωματικού υλικού από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
αυτεπιστασία
4.
Έκδοση συμπληρωματικού εκπαιδευτικόυ υλικού σε έντυπη μορφή
προμήθειες
5.
Έκδοση συμπληρωματικού εκπαιδευτικόυ υλικού σε έντυπη μορφή προμήθειες
6.
Αναμόρφωση υλικού
προμήθειες
7.
Μετακίνηση-διαμονή συμμετεχόντων στης δραστηριότητες ¶νοιξης 2011
παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
8.
Μετακίνηση-διαμονή συμμετεχόντων στης δραστηριότητες Θέρους 2011 παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
9.
Μετακίνηση-διαμονή συμμετεχόντων στης δραστηριότητες Χειμώνα 2012 παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
10.
Μετακίνηση-διαμονή συμμετεχόντων στης δραστηριότητες Θέρους 2012 παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
11.
Μετακίνηση-διαμονή συμμετεχόντων στης δραστηριότητες Χειμώνα 2013 παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
12.
Μετακίνηση-διαμονή συμμετεχόντων στης δραστηριότητες Θέρους 2013 παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
13.
Ηχογραφήσεις
προμήθειες
14.
Οπτικοποίηση-animation
προμήθειες
15.
Ταχυδρομικά-μεταφορές
παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr